Projekční činnost


stavba

Zajišťujeme komplexní služby ve všech fázích projektové činnosti a to od individuálních konzultací, vypracování studií až po dopracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, případně následné realizační dokumentace.
Pro zajištění všech potřebných profesí spolupracujeme se stabilním okruhem specialistů v oblasti TZB, požární ochrany, statických řešení atd.

Studie, návrhy exteriérů a interiérů

Jde o prvotní upřesnění Vašich představ a zadání návrhu budoucí stavby, od kterého se bude naše práce nadále odvíjet. 

Dokumentace pro územní rozhodnutí

V dokumentaci jsou uvedeny základní informace o investorovi, stavbě, celkové situaci stavby a řešení inženýrských sítí. Ve výkresové části jsou uvedeny pouze základní údaje. Současně se vyřizují stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury. 

Dokumentace pro stavební povolení

Na základě této dokumentace je vydáno stavební povolení. Je zde detailněji zpracována předešlá dokumentace pro územní rozhodnutí. Řeší i požárně bezpečnostní řešení a vnitřní instalace - voda, kanalizace, plyn, elektřina. 

Dokumentace pro provedení stavby

Tato dokumentace rozvíjí detailněji dokumentaci pro stavební povolení. Je rozšířena zejména o detaily částí konstrukce a výpisy všech prvků. Na základě této dokumentace lze sestavit plánovaný rozpočet stavby. 

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracovává se po dokončení stavby. Zachycuje skutečné provedení stavby, nehledě na dokumentaci pro provedení stavby.

Energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti umožňuje jednoduché posouzení budov z hlediska kvality obalových konstrukcí, nároků na energii a tedy i nákladů pro její provoz. Od ledna 2009 vznikla dle novely zákona č. 406/2009 Sb. povinnost vlastnit tento průkaz ke každé novostavbě a také k některým druhům rekonstrukcí. 

Požárně bezpečnostní řešení

Dle požadavků Stavebního zákona, jeho prováděcích a souvisejících předpisů a v souladu s vývojem legislativy na úseku požární ochrany musí každá projektová dokumentace stavby (projekt) obsahovat požárně bezpečnostní řešení (požární zpráva).