Inženýrská činnost


Zajišťujeme kompletní výkon investorsko inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb a jsme připraveni Vám odborně zabezpečit následující činnosti:

  • • vedení a řízení staveb - stavbyvedoucí
  • • výkon funkce technického (stavebního) dozoru investora při realizaci stavby 
  • • obstarání vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zajištění radonového průzkumu, zabezpečení výběru staveniště, zajištění studií a posudků
  • • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
  • • projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
  • • projednání projektu pro vodoprávní řízení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení vodohospodářské části, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění vodoprávního povolení
  • • zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při přejímání dokončeného díla, zajištění zkušebního provozu a garančních zkoušek, dohled nad plněním garancí zhotovitele
  • • zajištění vynětí ze ZPF (zemědělský půdní fond) a LPF (lesní půdní fondu), zpracování dopravního řešení a napojení na infrastrukturu, majetkoprávní agendy, nájemní smlouvy apod.
  • • zajištění výběru dodavatele a subdodavatelů stavby, uzavření smlouvy o dílo jménem investora
  • • konzultační a poradenská činnost